اتفاقی تازه

هرچند جهان چوباتلاقی تازه ست

درسینه ی من تب اجاقی تازه ست

تو رویش روی ماه در مـــــــــــردابی

چشمان توشرح اتفاقی تازه ست

******

گمنام

با شعر،غزل،ترانه قهـــــــــــرم بی تو

لبریز ســــــــکوت و غرق زهرم بی تو

کس بی تو مرا نمی شناسد ای عشق!

گمنـــــــــــــــــــام ترین شهید شهرم بی تو

****

بلوط

می بخشی اگر زعشق نام آوردم

در محضر ذوق تو کــــــــــلام آوردم

من مثل بلوط پیر ،تو صخره ی سخت

باچنــــــــــــــگ زدن به تو دوام آوردم....

××××××××

یک شعر تمیز و تازه تحویل بگــــــــــــــــیر!

ازسنگ بیاگــــــدازه تحویل بگـــــــــــــــــیر!

هرکس به توگفت:پشت چشمت ابروست

تو اسم بده؛جنازه تحویل بگــــــــــــــــــــیر...

×××××

مگذار شب فراق ممتـــــــــــــــــــــد بشود

حال دلم آن سان که نباید بشـــــــــــــــــود 

این جاده تو را بگیرد از من؟؟؟!!! هرگز.....

از روی جنــــــــــــــــــــازه ام مگر رد بشود!