من یک شب تیره ام، در آغوشم گیر!

بی ایل و عشیره ام، در آغوشم گیر!

یک عمــــــــــــر کویر بودم و تو    دریا

حالا که جزیره ام، در آغوشم گیــــــر!!!

 

امین شیرزادی