دو رباعی قدیمی از مجموعه ی " دو فنجان قهوه در هوایی برفی"

 

تا جوش و خروش و شور و حالت خوابید!

 

ماه آمد و در چشم زلالت خوابید

 

با شوق تنت خواب زچشمانم رفت

 

در بستر خالی ام خیالت خوابید...

****

 

هم طالع پیروز برایم آورد

 

هم شوق عطشسوز برایم آورد

 

چشمان تو چون شعله ی خورشید بهار

 

یک عید و دو نوروز برایم آورد....