باور كنيد....

باور كنيد اين آسمانها مال من بوده است

زخمي ترين پروازها در بال من بوده است

هر شب حضور بختكي در خواب من جاريست

اين سايه از ان سالها دنبال من بوده است

***

كولي نگفت آنروز:ميآيي ولي اين داغ

تنها اميد وحسرت هر سال من بوده است

حرف عجيبي در نگاه تلخ كولي بود

فهميد م اين تعبير تلخ فال من بوده است

نام ترا من تا ابد تكرار خواهم كرد

نامي كه در آيينه ي اقبال من بوده است

هر شب حضور بختكي در خواب من جاريست

................