من آرزوي محال را ميمانم

پرواز بدون بال را ميمانم

يك عمردميدم ودمي گرم نشد

اهنگر بي ذغال را ميمانم