(نيامده اي هنوز....)

انارهاي مانده بر

شاخه هاي اخرين روزهاي

آذرماه

نيامدنت را

جار ميزنند

ولبان من

حسرتي دوچندان را....