(سنگواره)

در کلاف باد

می پیچد نام تو....

جنبشی عجیب در تن خاک

خبر میدهد از عبور خون تازه

که در زخمی کهنه

به فوران می نشیند

اینگونه است که نام تو

درمیان گدازه ها

دلمه می بندد.

باد می گذرد بی کلام و نومید

خالی از نامت

وتو

در سنگواره ها

جاودانه میشوی.