خداحافظ....

بانو سلام!

گیسوان بلند ترا

           شبی

               باد به رویای من آورد....

  بانوی سلام وشعر!

    بانوی شور!

      بانوی دوشنبه های دلشوره ولبخند!

     بانوی روزهای اکنون مه آلود من!

                             در بیکران بغض.....

دل باختن _بی آنکه  دیده باشی الا_به رویا

بی امید فرصت دیدار.....

***

تنها رویایی از چشمان تو

          کافی بود تا

                     شعر شوند تمام دلشوره های من....

 بالا بلند !!

   بالا نشین!!

گیسو بلند!!  

   بانوی خوابهای روستای کودکی من!

   چگونه شعر شوند_بعدازاین_کلمات بی تو؟؟

****

خداحافظ بانو!!

گیسوان بلند ترا

   کدام باد

         از کدام سو

           از رویای روستای من ربود؟؟؟؟.........