پایان...

هم لحظه ی پر گشودنم را دیدند

هم شوق غزل سرودنم را دیدند


افسوس شبی که با قفس برگشتند


پایان پرنــــــــــــــــده بودنم را دیدند...