لبریز ترانه های بی تصویرم!

با بال شکسته ی خودم درگیرم!

ای ایل تبـــــــر!درخت را بگذارید

زحمت نکشید،من خودم میمیرم!!!

ماهی و تنگ

انگار که پیوسته صدایم میکرد

با آن نفس خسته صدایم میکرد

در تنگ،صدای گنگ ماهی گم بود

از پنجره ای بسته صدایم میکرد.....