می خواست ز تو بیخبرم بگذارد

در معـرض تیـــــغ و تبرم بگذارد

با مشت هزار تکه اش خواهم کرد

آیینه اگر ســــر به ســــرم بگذارد